Продължете към съдържанието

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.MILVANAMOMENTS.COM

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.milvanamoments.com и мобилната версия на milvanamoments.com, които уреждат правилата за използването на www.milvanamoments.com и мобилната версия на сайта.

2. ДАННИ НА СОБСТВЕНИКА

2.1.Този уебсайт е собственост на Дафо Транс ЕООД със седалище в град Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски No. 4, ЕИК: BG201501742, телефон: 0882003388, имейл: yourdress@milvanamoments.com

3. ЦЕЛ НА САЙТА

3.1. Предназначението на www.milvanamoments.com е да предоставя информация за колекциите на марките от групата Rosa Clara – Adriana Alier, Luna Novias, Alma Novia, Aire Barcelona, Marfil Barcelona, Martha Blanc и продуктите на MP Design by Megi Petkova. Посредством сайта НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОДАЖБА. Достъп до сайта имат всички потребители без необходимост от регистрация.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на www.milvanamoments.com обвързват всички потребители.

4.2. С посещението си на сайта всички потребители потвърждават, че са се запознали внимателно с общите условия и са съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. www.milvanamoments.com си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на потребителите от момента, в който е публикуван. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.

4.4. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на www.milvanamoments.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. www.milvanamoments.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.milvanamoments.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно реалните продукти могат да се различават от изображенията.

6. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Съдържанието, логата, търговските символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на www.milvanamoments.com , са изключителна собственост на Дафо Транс ЕООД.

6.2. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието, логата, търговските символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на www.milvanamoments.com само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

6.3. Забранена е всякаква употреба на съдържанието, логата, търговските символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на www.milvanamoments.com за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или не без изрично писмено съгласие, дадено от Дафо Транс ЕООД.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Контрол върху разпорастанението и съхранението на личните данни споделени в www.milvanamoments.com има Дафо Транс ЕООД със седалище град Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски No. 4, ЕИК: BG201501742, телефон: 0882003388, имейл: yourdress@milvanamoments.com

7.2. Употреба на лични данни от страна на www.milvanamoments.com: В съответствие с регулация на Европейския съюз 2016/679 (General Data Protection Regulation) отсносно защита на личните данни, Вашите данни ще бъдат използвани за следните цели: осъществяване на контакт с клиента във връзка с получено запитване/запазване на час.

7.3. Личните Ви данни няма да бъдат разпространявани на трети лица, освен в случаите когато те бъдат изискани от правораздавателните орграни.

7.4. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно регулация на Европейския съюз 2016/679 (General Data Protection Regulation) в съответните срокове.

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

8.1. Настоящият договор е предмет на българскоро законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между www.milvanamoments.com и потребители ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община Пазарджик без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.